Charles Jencks: Co je to postmodernismus

Americký architekt a teoretik Charles Jencks ve svém článku Definice postmodernismu charakterizuje postmodernismus v architektuř™e skrze dvojí kódování. Termín „€ždvojí kódován퀜“ je vlastnost charakteristická pro postmoderní architektonickou tvorbu, tvoř™ící paradoxní (protikladnou) dvojici vzorů. Jako př™íklad uvádí dvojice vlastností: profesionální a lidová zároveň (!), staré vzory a zároveň nové technologie, ze kterých autoř™i ěerpají. Postmodernismus jako by stál souěasně› na dvou pozicích.

Tento nový př™ístup vznikl jako př™ímá reakce na meziváleěnou modernu -€“ odlidště›nou, technicistní a estetickou architekturu, která neumí (dostatečně›) komunikovat s veř™ejností, uživateli a postrádá dostateěné vazby na mě›sto. Rebelující architekt se ale nemůže postavit mimo modernu -€“ nemůže ji negovat. Důvody jsou dva: nelze popř™ít její př™ínos na poli technologie i estetiky. Druhý důvod souvisí s nemožností (nucenou neschopností) architekta odpoutat se. Vě›tťina postmoderně› smýšlejících architektů byla v moderně› vyuěena (vychována) a pově›tťinou v ní i tvoř™ila. Navíc postmoderní programově› čerpá (také – současně›) z minulosti, a proto se př™ekonané moderní stává součástí (její) tradice.

Tento dvojí, trochu schizofrenní př™ístup, má v architektuř™e opodstatně›ní: chce-li být postmoderní architektura př™ístupná vťem, pak naplňuje estetickou touhu architektury po univerzálnosti formy a všepř™ijetí. Ostatní umě›ní totiž nemá př™ímou vazbu na veř™ejnost -€“ lidé si mohou vybrat, zda jej shlédnou, či ne. Architektura nutí obyvatele mě›sta samu sebe vnímat.

Př™estože osobně› mám blíže spíťe pouze k myťlence postmodernismu a samotné realizace mi př™ipadají více jako manifest než odpově›ě na nastolené otázky v duchu myťlenky, oceňuji, že př™inesl do architektury také urěité odlehěení – tedy v textu zmíně›nou parodii, ironii a zahrunul paradox – urěitý druh humoru, který, pokud má své opodstatně›ní, může př™ístupnou formou zprostř™edkovat podně›ty k pochopení, zamyťlení, vstř™ebání stavby „kýmkoliv“. Takové odlehěení zpř™ístupňuje architekturu ťiroké veř™ejnosti – stává se univerzální gramatikou, ř™eěí, které jakoby rozumě›l každý, ařĽ odborník, tak b웾ný oběan (s vě›domím jejích př™edobrazů). Architektura je také zábava a pot웻ení, nejen vážná, odborná a nepř™ístupná disciplína. Daleko lehěeji se stává „vě›cí veř™ejnou“. Takový př™ístup jakoby dával veř™ejnosti svolení se o architektuř™e a s architekturou také bavit.

V článku se mi zamlouvá citovaný literární výklad postmodernismu Umberta Eca. Postmoderní architektura př™ímo neěerpá, necituje. Vyjadř™uje se opisem, aby se vyhnula ztrátě› nevinnosti, která by plynula z pouhého vě›domého plagiátorství: „Jak by ř™ekla Barbara Cartlandovလ €žJsme krásné jako Akropole či Panteon (jak by ř™ekl ř™ecký architekt), ale vyrůstáme z betonu a klamu…“ ř™íkají dle Jenckse postmoderní stavby svým uživatelům. Klameme a nestydíme se za to. Chybě›jící soudržnost, nemožnost zaujmout jednoznaěný postoj, kamuflujeme – tak bylo myťleno. Postmoderní architektura nepopírá minulost tím méně› souěasnost – popírá holou opravdovost (resp. je opravdová v mnohoznaěnosti). Má být zásadně› hybridní -€“ schopna dát každému, co si žádá.

Literatura:
JENCKS, Charles. Co je to postmodernismus. Samizdatový př™eklad in Art+Design, June/Jeny 1986. Př™eložila E. Hoťková, 1987.

Exit mobile version
%%footer%%