Věřím, že architektura, kvalita toho, co nás obklopuje, výrazným způsobem utváří naši kulturu, tedy životy. Plytké a řídké, projekty co nic neřešil, jsou právě tím, co činí naší společnost malou, závislou a ustrašenou.

50.09308914.451603

Individualismus

Takto přehnaný smysl pro soukromé já pěstuje soutěživost: tvoje dobro se stává ohrožením mého dobra.

Víte, jak soukromou osobu nazývali Řekové? Ten, kdo neměl smysl pro společný prospěch, byl nazýván idiot. Slovo idiot původně označovalo toho, kdo jednoduše myslí na sebe sama a nemá žádný smysl pro městský stát.

50.10255114.45626

Stavět město Boží

Myslím, že co platilo a platí pro Ameriku, platí dnes i pro nás. Stačí se podívat na život v našich městech.

V Americe nemáme nic takového, co by se podobalo velkým evropský městům s fontánami, katedrálami, promenádami a parky. Vím, že jsme měli jen dvě stě› let, abychom na tom pracovali; ale jde o to, že Američané nestojí o tom, aby stavěli velká města. Američan sní o tom, aby měl svůj vlastní dům.

V Americe jsme opustili silné katolické vědomí pospolitosti a smysl pro obec, pro stavbu města Božího, velký lid, a věnovali jsme se pečování o naše domy, o ochranu svého okolí, aby se do něj nestěhovali lidé handicapovaní a lidé jiné barvy kůže. Musíme to nazvat pravým jménem: narcismus.

Existuje ale lepěší světt, než jsou naše rodiny. Jediným způsobem, jak v posledku naše rodiny chránit, je chránit celou lidskou rodinu.

Richard Rohr, A Man’s Approach to God

50.09180414.441191

O chybách (v architektuře)

Chyby vznikají hlavně při experimentech. Něco zkusím, buď to dopadne dobře nebo špatně. Zvyšující se míra aplikace osvědčených postupů sice sníží riziko chyb, ale současně snižuje možnost přijít na něco nového.

Problém je, když někdo předloží pod-průměrné řešení a ještě blbě›.

Lavičky pro stopaře

Lavička k silnici čelem, kostelu zády. I přes upozornění se město Červený Kostelec nepoučilo a sype po městě lavičky bez rozmyslu, „ladu a skladu“. Přitom by stačilo užít selský rozum.

Červený Kostelec trvá na jedinečné raritě: lavičkách pro stopaře!

50.09263914.453899

Note: webdesign a architektura

Webdesignerská praxe bývá často srovnávaná s prací architektů. Nic proti. I při vědomí toho, že každé srovnání často kulhá nejméně na jednu nohu, minimálně jednu společnou paralelu obě srovnávané profese mají: Každý architekt ve své duši tajně nosí myšlenku, že se mu jednou podaří navrhnout a postavit obdobu Tančícího domu nebo Kaplického Chobotnice. Jenže drtivá většina běžných zákazníků touží po naprosto nudném, ničím výjimečném a obyčejném domku postaveném podle jejich naprosto neodborných představ. V němž se jim ale bude příjemně a pohodlně bydlet, bez ohledu na současné módní trendy a přání profesních es.

Miloslav Lešetický
http://zdrojak.root.cz/clanky/glosa-lesk-a-bida-prudce-kreativnich-portfolii/

Mě›sto jako louka

(architektonicko-přírodopisný manifest absolutní biologizace)

Manifest vznikl jako výsledek analýz a bádání nad zadáním „Praha 2080“ letního semestru ateliéru Strcula na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Obrazovou dokumentaci k manifestu jste mohli shlédnout na výstavě› v galerii Doubner ve dnech 3. – 17.7.2008 nebo si jej můžete ve zjednodušené podobě prohlédnout na stránkách projektu. Jde o futurologickou vizi se vším, co takové odvážné odhodlání pro zanechání odkazu budoucnosti přináší.

Jsme na pokraji nového dobrodružství – genetických modifikací­ rostlin – kvantové biologie – v jejímž důsledku dojde k syntéze biologie a fyziky. Proč se život považuje za něco tak mimořádného? Konec konců jsme všichni vyrobeni z téhož materiálu a pohání nás tytéž chemické reakce jako celou planetu.

Karbonová lana? K čemu! Ocelové megastruktury? Proboha, kdo by v tom chtě›l žít! Orbitální města? Záliba komunity. Výchozí bod na futurologickém zadání Praha v roce 2080 – inspirace přírodou -€“ se zdá logickým řešením, avšak organická architektura je lživá. K čemu je organika z betonu, kovu či plastu? Pouhá náhražka. Je nutné řešit podstatu věci; a to zdravý a přirozený život a hledat univerzální systém. Naše představy musí ustoupit přirozenosti. Chceme žít dobré a bezstarostné životy. Chceme být.

V roce 2080 bude lidstvu běžně dostupná genetická manipulace buně›k rostlin. V kombinaci s využitím nanotechnologií se dům stane souvislou vrstvou, naprosto přizpůsobivou člověku. Materiál se přizpůsobí (v reálném čase) životnímu stylu obyvatele i okolnímu prostředí. Dům se stane inteligentní­, schopný komunikovat a cítit, místo pak plné pohyblivou strukturou samostatně měnící své vlastnosti ku prospěchu jednotlivce i společnosti. V průběhu doby se místo k př™ebývání bude nejen samo zdokonalovat a uěit, ale také zároveň neustále obnovovat jako se obnovuje kůže člově›ka, objekt získá schopnost žít a růst s námi. Schopnost rostlin komunikovat s dalťími biologickými strukturami v okolí a schopnost jemného rozpoznávání změ›n v prostř™edí, zdokonalovaného v rostlinách po miliony let, umožní př™irozeně› ochránit ělově›ka př™ed nebezpečími a př™írodními katastrofami.

Rostlina je totiž inteligentní a€“ ví, jak nejlépe zachycovat svě›tlo, jak se př™izpůsobit slunečnímu svitu, zachytávat a uvolňovat energii. Dokáže naprosto elegantně› a jemně› reagovat na změ›ny v okolí. Rostliny jsou př™irozené ve své podstatě›. Nechme rostliny dě›lat to, co umí nejlépe a ř™ekně›me jim jen, co od nich požadujeme! Vťe ostatní obstarají za nás a lépe.

V mé př™edstavě› budoucnosti Prahy domy obživnou. Budeme je sázet, jejich semena budou rozprostř™ena v ploťe ěekat na své uplatně›ní. Mě›sto se stane nejprve zasetým polem, pozdě›ji loukou se spoustou navzájem se ovlivňujících mezidruhových (chcete-li meziobjektových) interakcí. Rostliny -€“ domy mohou komunikovat s rostlinami -€“ zdroji pot웹ení a plodin. Doprava -€“ kapsle – jako hmyz na louce létá z kvě›tu na kvě›t. Mě›sto, ve kterém je flora doma, kterému fauna rozumí. Mě›sto poetické. Využitím homogenní rekombinace genů vypě›stujeme dům, který se o sebe zkrátka postará. Umí se totiž pohybovat, př™izpůsobit okolním vlivům a hlavně› člově›ku, jelikož člově›k není konstanta, ale bytost individuální a promě›nlivá. Ve stě›nách takových Prahy začne proudit život. Budou hř™át jako teplokrevný živočich, poskytovat sv웾í stín stejně› jako hustý listnatý les. Stínit totiž umí nejlépe strom. Vždycky tak ěinil. A na státní svátek a den matek mě›sto rozkvete. Kvě›tiny jsou krásné. Domy musejí být jako kvě›tiny.

Vrátíme se do lesů? Snad -€“ ale do kultivovaných lesů 21. století, do lesů vytvoř™ených lidmi pro potř™eby lidí. Vrátíme se k naprosto elementárním úvahám o bydlení a k př™ístupu k životu, jaký již dnes známe jen u př™írodních národů, k moudrosti, která tu př™etrvává tisíce let. Blahobyt nabude nových dimenzí.

Až objekty doslouží, prostě› shnijí nebo se promě›ní v ně›co zcela jiného – hnojivo pro jiné objekty, zdroje potravy. Kolobě›h domů v př™írodě›.

Dům jako mraveniště› nebo jako úl či ulita nebo chcete bydlet v barevném a voňavém kvě›tu? Kapka vody sv웾í list. Cokoli si př™ejete! Domy, ve kterých proudí život.

Jaká bude úloha architektury v době›, kdy ztratí jednu ze svých základních vlastností – stálost, tedy pevnost materiálu a jednotu tvář™e? Stanou se architekti programátory nebo genetickými inženýry? Myslím, že ne. Př™estože forma ztratí na výlučnosti a důležitosti, regulační funkce architekta, tedy člově›ka, který v sobě› zahrnuje širokou škálu oborů týkajících se životního stylu, estetiky a technologií, naopak naroste. Bude tř™eba formovat veř™ejná prostranství, architektonické prvky získají na interaktivitě›, ale stále bude nutné vytvář™et orientační body nebo výtvarné hodnoty. Mě›sto nebude divokou př™írodou, ale př™esně› stř™iženým parkem, př™estože pro dnešní oko možná př™íliš komplikovaným. A architekt nebude zahradníkem, ale vladař™em -€“ tedy odborníkem určujícím genetickým inženýrům, kde který keř™ př™istř™ihnout a schopným komunikace se samotnými domy – rostlinami. Nicméně› architektura jako umě›ní skutečně› pokvete. Dle výzkumů se zdá, že ně›co stále dě›lají rostliny z ryze estetických důvodů.

Dům je absolutním ekvivalentem potř™eb člově›ka. A architektura se stává ekvivalentem potř™eb společnosti – společnosti absolutně› biologické.

Charles Jencks: Co je to postmodernismus

Americký architekt a teoretik Charles Jencks ve svém článku Definice postmodernismu charakterizuje postmodernismus v architektuř™e skrze dvojí kódování. Termín „€ždvojí kódován퀜“ je vlastnost charakteristická pro postmoderní architektonickou tvorbu, tvoř™ící paradoxní (protikladnou) dvojici vzorů. Jako př™íklad uvádí dvojice vlastností: profesionální a lidová zároveň (!), staré vzory a zároveň nové technologie, ze kterých autoř™i ěerpají. Postmodernismus jako by stál souěasně› na dvou pozicích.

Tento nový př™ístup vznikl jako př™ímá reakce na meziváleěnou modernu -€“ odlidště›nou, technicistní a estetickou architekturu, která neumí (dostatečně›) komunikovat s veř™ejností, uživateli a postrádá dostateěné vazby na mě›sto. Rebelující architekt se ale nemůže postavit mimo modernu -€“ nemůže ji negovat. Důvody jsou dva: nelze popř™ít její př™ínos na poli technologie i estetiky. Druhý důvod souvisí s nemožností (nucenou neschopností) architekta odpoutat se. Vě›tťina postmoderně› smýšlejících architektů byla v moderně› vyuěena (vychována) a pově›tťinou v ní i tvoř™ila. Navíc postmoderní programově› čerpá (také – současně›) z minulosti, a proto se př™ekonané moderní stává součástí (její) tradice.

Tento dvojí, trochu schizofrenní př™ístup, má v architektuř™e opodstatně›ní: chce-li být postmoderní architektura př™ístupná vťem, pak naplňuje estetickou touhu architektury po univerzálnosti formy a všepř™ijetí. Ostatní umě›ní totiž nemá př™ímou vazbu na veř™ejnost -€“ lidé si mohou vybrat, zda jej shlédnou, či ne. Architektura nutí obyvatele mě›sta samu sebe vnímat.

Př™estože osobně› mám blíže spíťe pouze k myťlence postmodernismu a samotné realizace mi př™ipadají více jako manifest než odpově›ě na nastolené otázky v duchu myťlenky, oceňuji, že př™inesl do architektury také urěité odlehěení – tedy v textu zmíně›nou parodii, ironii a zahrunul paradox – urěitý druh humoru, který, pokud má své opodstatně›ní, může př™ístupnou formou zprostř™edkovat podně›ty k pochopení, zamyťlení, vstř™ebání stavby „kýmkoliv“. Takové odlehěení zpř™ístupňuje architekturu ťiroké veř™ejnosti – stává se univerzální gramatikou, ř™eěí, které jakoby rozumě›l každý, ařĽ odborník, tak b웾ný oběan (s vě›domím jejích př™edobrazů). Architektura je také zábava a pot웻ení, nejen vážná, odborná a nepř™ístupná disciplína. Daleko lehěeji se stává „vě›cí veř™ejnou“. Takový př™ístup jakoby dával veř™ejnosti svolení se o architektuř™e a s architekturou také bavit.

V článku se mi zamlouvá citovaný literární výklad postmodernismu Umberta Eca. Postmoderní architektura př™ímo neěerpá, necituje. Vyjadř™uje se opisem, aby se vyhnula ztrátě› nevinnosti, která by plynula z pouhého vě›domého plagiátorství: „Jak by ř™ekla Barbara Cartlandovလ €žJsme krásné jako Akropole či Panteon (jak by ř™ekl ř™ecký architekt), ale vyrůstáme z betonu a klamu…“ ř™íkají dle Jenckse postmoderní stavby svým uživatelům. Klameme a nestydíme se za to. Chybě›jící soudržnost, nemožnost zaujmout jednoznaěný postoj, kamuflujeme – tak bylo myťleno. Postmoderní architektura nepopírá minulost tím méně› souěasnost – popírá holou opravdovost (resp. je opravdová v mnohoznaěnosti). Má být zásadně› hybridní -€“ schopna dát každému, co si žádá.

Literatura:
JENCKS, Charles. Co je to postmodernismus. Samizdatový př™eklad in Art+Design, June/Jeny 1986. Př™eložila E. Hoťková, 1987.

Exit mobile version
%%footer%%