Kř™esřĽanské spoleěenství

David Kř™eěek na „spolěu“ 5. listopadu př™eěetl seznam vlastností, které by spoleěenství kř™esřĽanské (katolické) mládeže mě›lo splňovat. Na spolěu jsem nebyl. Text pocházel nejspíť z Diecézního centra mládeže, protože jej získal na setkání animátorů (tj. lidé, kteř™í se mají angažovat př™i formování mládeže př™i farnostech a nejen tam). Téma spoleěenství mě› hodně› zajímá. Protože ho ěasto ř™eťím, text jsem si od Davida o první možné př™íležitosti vyžádal. David má vťak evidentně› moc práce a proto svoje zamyťlení nad spoleěenstvím zveř™ejňuji bez znalosti tohoto textu. Až se mi dostane do rukou, objeví se jistě› na tomto blogu.

Richar Rohr, ve své knížce Proě být katolíkem? (pozn. lepťí název by zně›l: Proě zůstat katolíkem) píťe: „V osamě›ní je t웾ké slyťet Pána, jak nás volá ke svatosti.“ Pravý kř™esřĽanský život je spoleěenský.

Nejedná se ani tak o spoleěenský život ve významu „úěastnit se mnoha spoleěenských akcí“, jako zájem o spoleěnost a př™ijímání odpově›dnosti za to, co se kolem nás dě›je. V antickém Řecku byla osoba, která nemě›la poně›tí o „spoleěném dobru“ a která žila jen pro sebe a nestarala se o dobro ostatních vnímána jako „mravní idiot“ (idios). Paradoxně› v naťí (i kř™esřĽanské) spoleěnosti je jedinec hromadící bohatství, slávu nebo výhody bez ohledu na to, co se stane s ostatními, pokládaný za finaněního, mediálního ěi jiného génia.

Zdá se, že katolíci dnes již nesdílejí svoje otázky a názory, tím spíž svoje obtíže a vítě›zství s ostatními tak, jak tomu bylo za fungování prvních kř™esřĽanských spoleěenství. Katolíci se spolu ani nemodlí, neětou a nestudují Písmo, spoleěně› neodpoěívají a vzájemně› se nepoznávají. Katolíci dnes již prakticky nežijí spoleěenství v pravém slova smyslu, př™estože si mnozí evidentně› myslí, že ano.

Na slova o spoleěenství nasloucháme individualistickýma uťima. Dokonce i naťe snaha ke spoleěenství je motivována př™edstavou o tom, „co je v ně›m pro m웓. Zajímáme se spíťe o prospě›ch spoleěenství pro nás samotné, než o př™ínos, jakým bychom mohli být pro ostatní. Ti, jejichž oěekávání se nenaplní, odejdou a hledají jiná místa, která by je uspokojila. Jenže spoleěenství není zábavná instituce a nepostará se ani o naťi slávu nebo úsp웻ný start životní kariéry (v podstatě› by tomu tak mohlo být, pokud bychom spoleěenství takto nevnímali).

Jenže spása není pro individuum. Richar Rohr v již zmíně›né publikaci nazývá takový katolicismus Nekatolickým katolicismem. Nekatoliětí katolíci nemají smysl pro spoleěenství. Jsou př™evážně› individualisty, tak jako vě›tťina lidí moderní doby. Myslí nejprve na sebe a teprve pak na druhé. Nejednají na prvním místě› ze starosti o obecné dobro. A když už vyhledávají spoleěenství, nejěastě›ji se ptají, co tím získají sami pro sebe, co jim spoleěenství dá. Chtě›jí mít výhody spoleěenství bez toho, aby oni sami byli pro ně›j prosp웻ní. Vedou izolované životy a nezajímají se o osamě›lost ostatních.

Jistě›. Je t웾ké poznat, na které straně› ř™eky se právě› nacházíme. Možná vě›tťina z nás bojuje s proudem ně›kde uprostř™ed. V euforii zážitku spoleěenství ěasto jednoduťe zapomínáme, jak destruktivně› můžou naťe „hluboké duchovní zážitky“ působit na svě›t kolem nás, hlavně› na př™átele, rodiěe a kamarády. Zamě›ňujeme svě›t spoleěenství a př™átelství. Pro nové duchovní zážitky a zkuťenosti zanedbáváme vlastní př™átele, lidé, kteř™í nám byli oporou a zdrojem př™estáváme potkávat. Zanecháváme je ve stavu opuťtě›nosti.

Tou př™íěinou může být právě› spoleěenství. Když vě›tťinu tvoř™í kř™esřĽané, vě›tťinový pohled se zdá být pohledem kř™esřĽanským. Protože je sebeospravedlňující, nikdo se neptá, zda to je opravdu pohled Kristův. A „Božím dílem“ se v důsledku nechá obhájit ledacos.

Nemůžeme př™ece žít podle standartu spoleěnosti a ř™íkat tomu žít kř™esřĽansky.