Duchovní bratř™i – citáty

Nemohu si odpustit nezveř™ejnit vybrané citáty z recenzované knížky Duchovní bratř™i, které mě› nejvíc oslovily. Snad zaujmou a donutí k př™emýšlení i ně›koho dalšího…

„Př™išel syn člově›ka, jí a pije“ čŒím to je, že kř™esřťanství došlo ně›kam úplně› jinam než Ježíš? (str. 10)

Nejprve tě› Bůh naplní, abys byl potom schopen unést následné a nutné vyprázdně›ní. Bůh ti dá poznat, že jsi milovaný syn nebo dcera, a potom ti dá svobodu si to dobrovolně› zvolit a vě›ř™it tomu vě›domě›, což se vždycky dě›je prostř™ednictvím ně›jaké formy hrůzy, temnoty nebo zapadajícího slunce (str. 13)

Zdá se, že Bůh potř™ebuje jenom ně›kolik málo ochotných partnerů, kteř™í mu pomohou spasit svě›t. (str.15)

Vě›tšina jeho tvrdohlavého lidu nebyla schopna př™ijmout Mojžíšovu vnitř™ní zkušenost a neustále s ním bojovala (Ex 14,11 – 12). On však je př™esto nikdy nepř™estal vést. (str. 19)

Vždyť právě› prací pro vně›jší svobodu a spravedlnost ve svě›tě› máme objevovat stále hlubťí vnitř™ní svobodu… (str. 24)

Jeho obdarování (David) se, jak tomu obvykle bývá, stává jeho hř™íchem, a jeho hř™ích se stává jeho obdarováním. (str. 31)

K tomu, abyste mohli pochopit tajemství života, je tř™eba, abyste mnohokrát milovali, neuspě›li, hř™ešili a upadli v zapomně›ní. (str. 33)

Zdá se, že Bůh jako by ř™íkal, že on (Izaijáš) je tu od toho, aby „dě›lal problémy“ nebo aby lidi př™ímo zničil. (str. 40) … Jde o to, že podobenství jsou skvě›lou formou jemného „bourání“ našich pohodlných př™edsudků, svě›tonázorů a egocentrismu. (str. 41)

Zdá se, že vě›tšina z nás si myslí, že jsem tu od toho, abychom odpovídali na otázky lidí a zbavovali je jejich nejistot. S Izaiášem tomu tak není. Klade Izraeli nové a hlubší otázky týkající se jeho svě›domí a celistvosti. (s 43)

Vždycky jsem mě›l pocit, že by Jana (Kř™titele) nikdy nevpustili do kterékoliv úctyhodné kř™esťanské svatyně› (včetně› tě›ch, které nesou jeho jméno a ve kterých stojí jeho pozlacené sochy) (str. 48)

Petr, neúsp웹ný rybář™, který „loví celou noc a nic nechytí“, je př™edevším soudem nad dě›jinami a naší posedlostí mocí a úř™ady. Je kritikou toho, kam dnes lidstvo došlo, a současně› nás láká k tomu, abychom došli dále. (str. 59)

Služebné vůdcovství, autorita pocházející z toho, že jsem úplně› poslední, je autorita, která nakonec př™esvě›děuje a obrací lidi. (str. 60)

Tento způsob je pro mnohé př™ekvapivý, ně›kdy př™ímo šokující a může být i rozčarováním. Je zř™ejmé, že k Bohu nepř™icházíme tím, že všechno dě›láme dobř™e, ale ironií osudu tím, že to dě›láme špatně›. (str. 61)

Téma nedokonalosti př™itom zůstalo v židovství a kř™esťanství okrajovým textem. Nemáme zranitelnost př™íliš rádi, i když jsme jediným náboženstvím, které doslovně› uctívá znázorně›ní zraně›ného muže. (str. 73)

Svatým lidem, kteř™í za mnou denně› chodí, radím, aby se modlili „za jedno opravdové ponížení každý den“ a aby potom pozorně› sledovali svoji reakci na toto ponížení. (str. 94)

My všichni máme „mnoho bohů“, mezi ně› patř™í př™edevším naše vlastní ego a naše zaujetí pro vlastní názory a pocity. (str. 99)

Rohr, Richard. Duchovní bratř™i: Muži bible mluví k mužům dneška. Brno: nakladatelství Cesta, 2005.