Charles Jencks: Co je to postmodernismus

Americký architekt a teoretik Charles Jencks ve svém článku Definice postmodernismu charakterizuje postmodernismus v architektuř™e skrze dvojí kódování. Termín „€ždvojí kódován퀜“ je vlastnost charakteristická pro postmoderní architektonickou tvorbu, tvoř™ící paradoxní (protikladnou) dvojici vzorů. Jako př™íklad uvádí dvojice vlastností: profesionální a lidová zároveň (!), staré vzory a zároveň nové technologie, ze kterých autoř™i ěerpají. Postmodernismus jako by stál souěasně› na dvou pozicích.

Tento nový př™ístup vznikl jako př™ímá reakce na meziváleěnou modernu -€“ odlidště›nou, technicistní a estetickou architekturu, která neumí (dostatečně›) komunikovat s veř™ejností, uživateli a postrádá dostateěné vazby na mě›sto. Rebelující architekt se ale nemůže postavit mimo modernu -€“ nemůže ji negovat. Důvody jsou dva: nelze popř™ít její př™ínos na poli technologie i estetiky. Druhý důvod souvisí s nemožností (nucenou neschopností) architekta odpoutat se. Vě›tťina postmoderně› smýšlejících architektů byla v moderně› vyuěena (vychována) a pově›tťinou v ní i tvoř™ila. Navíc postmoderní programově› čerpá (také – současně›) z minulosti, a proto se př™ekonané moderní stává součástí (její) tradice.

Tento dvojí, trochu schizofrenní př™ístup, má v architektuř™e opodstatně›ní: chce-li být postmoderní architektura př™ístupná vťem, pak naplňuje estetickou touhu architektury po univerzálnosti formy a všepř™ijetí. Ostatní umě›ní totiž nemá př™ímou vazbu na veř™ejnost -€“ lidé si mohou vybrat, zda jej shlédnou, či ne. Architektura nutí obyvatele mě›sta samu sebe vnímat.

Př™estože osobně› mám blíže spíťe pouze k myťlence postmodernismu a samotné realizace mi př™ipadají více jako manifest než odpově›ě na nastolené otázky v duchu myťlenky, oceňuji, že př™inesl do architektury také urěité odlehěení – tedy v textu zmíně›nou parodii, ironii a zahrunul paradox – urěitý druh humoru, který, pokud má své opodstatně›ní, může př™ístupnou formou zprostř™edkovat podně›ty k pochopení, zamyťlení, vstř™ebání stavby „kýmkoliv“. Takové odlehěení zpř™ístupňuje architekturu ťiroké veř™ejnosti – stává se univerzální gramatikou, ř™eěí, které jakoby rozumě›l každý, ařĽ odborník, tak b웾ný oběan (s vě›domím jejích př™edobrazů). Architektura je také zábava a pot웻ení, nejen vážná, odborná a nepř™ístupná disciplína. Daleko lehěeji se stává „vě›cí veř™ejnou“. Takový př™ístup jakoby dával veř™ejnosti svolení se o architektuř™e a s architekturou také bavit.

V článku se mi zamlouvá citovaný literární výklad postmodernismu Umberta Eca. Postmoderní architektura př™ímo neěerpá, necituje. Vyjadř™uje se opisem, aby se vyhnula ztrátě› nevinnosti, která by plynula z pouhého vě›domého plagiátorství: „Jak by ř™ekla Barbara Cartlandovလ €žJsme krásné jako Akropole či Panteon (jak by ř™ekl ř™ecký architekt), ale vyrůstáme z betonu a klamu…“ ř™íkají dle Jenckse postmoderní stavby svým uživatelům. Klameme a nestydíme se za to. Chybě›jící soudržnost, nemožnost zaujmout jednoznaěný postoj, kamuflujeme – tak bylo myťleno. Postmoderní architektura nepopírá minulost tím méně› souěasnost – popírá holou opravdovost (resp. je opravdová v mnohoznaěnosti). Má být zásadně› hybridní -€“ schopna dát každému, co si žádá.

Literatura:
JENCKS, Charles. Co je to postmodernismus. Samizdatový př™eklad in Art+Design, June/Jeny 1986. Př™eložila E. Hoťková, 1987.

Duchovní bratř™i – citáty

Nemohu si odpustit nezveř™ejnit vybrané citáty z recenzované knížky Duchovní bratř™i, které mě› nejvíc oslovily. Snad zaujmou a donutí k př™emýšlení i ně›koho dalšího…

„Př™išel syn člově›ka, jí a pije“ čŒím to je, že kř™esřťanství došlo ně›kam úplně› jinam než Ježíš? (str. 10)

Nejprve tě› Bůh naplní, abys byl potom schopen unést následné a nutné vyprázdně›ní. Bůh ti dá poznat, že jsi milovaný syn nebo dcera, a potom ti dá svobodu si to dobrovolně› zvolit a vě›ř™it tomu vě›domě›, což se vždycky dě›je prostř™ednictvím ně›jaké formy hrůzy, temnoty nebo zapadajícího slunce (str. 13)

Zdá se, že Bůh potř™ebuje jenom ně›kolik málo ochotných partnerů, kteř™í mu pomohou spasit svě›t. (str.15)

Vě›tšina jeho tvrdohlavého lidu nebyla schopna př™ijmout Mojžíšovu vnitř™ní zkušenost a neustále s ním bojovala (Ex 14,11 – 12). On však je př™esto nikdy nepř™estal vést. (str. 19)

Vždyť právě› prací pro vně›jší svobodu a spravedlnost ve svě›tě› máme objevovat stále hlubťí vnitř™ní svobodu… (str. 24)

Jeho obdarování (David) se, jak tomu obvykle bývá, stává jeho hř™íchem, a jeho hř™ích se stává jeho obdarováním. (str. 31)

K tomu, abyste mohli pochopit tajemství života, je tř™eba, abyste mnohokrát milovali, neuspě›li, hř™ešili a upadli v zapomně›ní. (str. 33)

Zdá se, že Bůh jako by ř™íkal, že on (Izaijáš) je tu od toho, aby „dě›lal problémy“ nebo aby lidi př™ímo zničil. (str. 40) … Jde o to, že podobenství jsou skvě›lou formou jemného „bourání“ našich pohodlných př™edsudků, svě›tonázorů a egocentrismu. (str. 41)

Zdá se, že vě›tšina z nás si myslí, že jsem tu od toho, abychom odpovídali na otázky lidí a zbavovali je jejich nejistot. S Izaiášem tomu tak není. Klade Izraeli nové a hlubší otázky týkající se jeho svě›domí a celistvosti. (s 43)

Vždycky jsem mě›l pocit, že by Jana (Kř™titele) nikdy nevpustili do kterékoliv úctyhodné kř™esťanské svatyně› (včetně› tě›ch, které nesou jeho jméno a ve kterých stojí jeho pozlacené sochy) (str. 48)

Petr, neúsp웹ný rybář™, který „loví celou noc a nic nechytí“, je př™edevším soudem nad dě›jinami a naší posedlostí mocí a úř™ady. Je kritikou toho, kam dnes lidstvo došlo, a současně› nás láká k tomu, abychom došli dále. (str. 59)

Služebné vůdcovství, autorita pocházející z toho, že jsem úplně› poslední, je autorita, která nakonec př™esvě›děuje a obrací lidi. (str. 60)

Tento způsob je pro mnohé př™ekvapivý, ně›kdy př™ímo šokující a může být i rozčarováním. Je zř™ejmé, že k Bohu nepř™icházíme tím, že všechno dě›láme dobř™e, ale ironií osudu tím, že to dě›láme špatně›. (str. 61)

Téma nedokonalosti př™itom zůstalo v židovství a kř™esťanství okrajovým textem. Nemáme zranitelnost př™íliš rádi, i když jsme jediným náboženstvím, které doslovně› uctívá znázorně›ní zraně›ného muže. (str. 73)

Svatým lidem, kteř™í za mnou denně› chodí, radím, aby se modlili „za jedno opravdové ponížení každý den“ a aby potom pozorně› sledovali svoji reakci na toto ponížení. (str. 94)

My všichni máme „mnoho bohů“, mezi ně› patř™í př™edevším naše vlastní ego a naše zaujetí pro vlastní názory a pocity. (str. 99)

Rohr, Richard. Duchovní bratř™i: Muži bible mluví k mužům dneška. Brno: nakladatelství Cesta, 2005.

Kniha: Paralaxa

…aneb paralýza, jak kultovní knihu Stevena Holla nazývají moji spolužáci. Musím upozornit, že tahle kniha vás skuteěně› paralyzuje a to na pě›kných pár dní do kř™esla. Vezmě›te si sebou také slovník cizích slov, budete jej potř™ebovat (pokud knihu chcete „hltat“ jak já) a to př™estože př™eklad Aleny Vťeteěkové je naprosto precizní a doplně›ný mnoha poznámkami, které obrovsky usnadňují chápání autorových myťlenek a uvádě›jí je do ťirťích vztahů. Zábě›r amerického architekta např™íě vě›deckými i umě›leckými obory je obdivuhodný. Myťlenky a úvahy př™ímo navazují na př™edstavení konkrétní architektonické tvorby. Př™i ětení zjistíte, že vě›tťina staveb ně›jakou takovou myťlenku ově›ř™uje, zkouťí nebo aplikuje. Most mezi teorií a praxí je kompletní.

Paralaxa je úhel, který svírají př™ímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také oznaěuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí př™i pozorování ze dvou různých míst.

ěŒím dále je pozorovaný př™edmě›t od pozorovacích míst, tím je paralaxa menťí.

Nejjednoduťťím př™íkladem paralaxy v praxi je pozorování př™edmě›tů stř™ídavě› levým a pravým okem. Př™edmě›ty v popř™edí se zdánlivě› posunují vůěi pozadí – ěím blíž je pozorovaný př™edmě›t, tím vě›tťí je jeho zdánlivý posuv.

Na první prolistování si vypadá Pralaxa jako knížka obrázková s krátkými popisky. Nenechte se mýlit. Odstavce textu jsou psány neuvě›ř™itelně› komprimovaným jakzykem. Ernest Hemingway by si mohl od Holla vzít př™íklad. Proto budete každý odstavec „sát“ ně›kolikrát po sobě›.

Za vrcholné kapitoly považuji „Práce s pochybami“ a „Okraj mě›sta“. Pokud se nebudete chtít pustit do ětení celé knihy, tyto dvě› kapitoly jistě› neopomeňte.

Abych na knihu nepě›l jen chválu, mě›l bycch uvést dvě› malicherné výtky týkající je její formy: kniha je na svoje rozmě›ry neuvě›ř™itelně› t웾ká, což je dáno kvalitou papíru a tisku. Asi i díky této kvalitě› byla publikace oceně›na jako jedna z nejkrásně›jťích knih svě›ta na frankfurtském knižním veletrhu v roce 2002 (samozř™ejmě› ve své originální anglické verzi). Dalťí výtka je vťak hůř™e obhajitelná: na ně›kterých stránkách knihy se nedá podtrhávat ani psát poznámky. A to vzhledem k hodnotě› publikace, ke které se budete ěasto vracet, znepř™íjemňuje práci.

Výěet citovaných autorů a jmen

Ze zajímavých citovaných autorů bych rád uvedl např™. Henriho Bergsona, Mayu Deren, Gottfrieda Wilhelma Leibnize, nebo Octavio Paze.

Kniha: HOLL, Steven. Paralaxa. Brno: Era group, 2003.