Junácký humor

Vlěata táboř™í u rybníka. Je veěer a komář™i ťtípou jako pominutí.
Vlěe Pískle spatř™í svatojánskou muťku, zaěne se zuř™ivě› oháně›t a kř™iěí:
„Kluci pozor! Ty potvory – komář™i si na nás vzali i baterky!“