Petice Reality Show

Fenomén reality show je na denním opoř™ádku rozliěných druhů médií a plete se snad do vťech oborů lidské práce. Slovní spojení „Reality Show“ dnes můžete najít i v ěláncích o hnojení obilovin. Musím se př™iznat- vidě›l jsem tř™i díly VyVolených. Prima udě›lala velký kus práce. Poř™ad působí profesionálně› a př™itom klasickým „Primáckým“ dojmem – tj. př™átelským, nenabubř™elým a domáckým. Oproti BigBrother televize Nova si cením výkonů Terezy Pergnerové, jejího př™átelského př™ístupu k sout웾ícím (o způsobu jejich výbě›ru diváky nemluvě›). Prima př™edstavila sluťný kompromis svě›tového poř™adu s ěeským př™ístupem.

Nemůžu (a nechci) dlouze komentovat dě›ní „ve vile“ – nejen proto, že poř™ad nesleduji. Show mě› totiž ani nebaví: vyžaduje hodnou dávku pozorovacího talentu na ty nejmenťí gesta (nemám), pamatováka na jména a tvář™e (to už vůbec ne), orientaci v typologii osobnosti, psychologii vztahů… zkrátka př™ed televizí působím dojmem zarytého asociála, protože nevím „že Regina s Tinou př™eci nemluví a Saťa není upř™ímnej“. Vpravdě› vě›tťí reality show zažívám např™íklad př™i jízdě› vlakem s ěŒeskými drahami, nebo uháně›ní na př™ednáťku od sedmé hodiny ranní.

Př™esto fenomén Reality Show je nesmírně› zajímavé téma a sledováním př™ístupu médií ěi lidí k ně›mu lze lecco pochytit a lecěemu se př™iuěit. ZlváťřĽ, když se tématu chopí odborníci na média, sociologové, psychologové nebo filosofové. Mám radost z toho, že i kř™esřĽané nezůstávájí stranou debat a nebojí se podniknout kroky hájícíc naťe př™esvě›děení. V emailové diskuzi se tak např™íklad objevila petice s obsahem, ke kterému se můžu smě›le př™ipojit.

PRIMA TV (nebo TV NOVA)
Na Žertvách 24/132
180 00 Praha 8 – Libeň

pro: generálního ř™editele televize PRIMA

Praha, 16. zář™í 2005

Pane ř™editeli,

př™i každém televizním vysílání mají jeho tvůrci vždy zároveň na mysli, jaký bude mít daný program dopad na veř™ejnost. Váť poř™ad VyVolení pro získání sledovanosti a tedy také finaněních prostř™edků (což je snaha pochopitelná) vťak opomíjí nejen hranice mravnosti, ale i základní lidské sluťnosti.

Podle naťich zkuťeností s mládeží víme, že jejich myťlení je tvárné, ěasto rozporuplné, nezralé, a proto také lehce zneužitelné. Velmi záleží na tom, s kým a s ěím se v tomto období života setkají. Proto si také myslíme, že právě› podobný typ poř™adů může z mladých lidí vychovat osoby, s kterými bychom ani my sami nechtě›li spoleěně› žít v budoucnu pod jednou stř™echou.

To, co se v tomto poř™adu dneťní mládež může př™iuěit, jsou podle nás pro naťi spoleěnost skuteěnosti více než alarmující – uěí se zde:

– sledovat soukromou a nedotknutelnou zónu druhého neznámého ělově›ka
– zdání vťemocnosti toho, kdo může rozhodovat o osudu druhých lidí
– virtuálně› zažívat emoce jiných na úkor vlastního citového života
– hlavně› využívat nejzákladně›jťích potř™eb ělově›ka pro svůj vlastní prospě›ch
– že to důležité není ono uvnitř™ ale spíťe to, co je vidě›t (co nejvě›tťím poětem lidí)
– fyzické i duťevní pornografii, která odhaluje sebe druhému ne pro porozumě›ní, souzně›ní př™íp. pro ř™eťení problému, ale pro peníze
– vyhledávat a pozorovat erotické a pohlavní úkony neznámých lidí on-line a tím je nebezpeěně› př™ibližuje k hranici sexuální abnormality

Z tě›chto důvodů Vás žádáme, abyste př™estali vysílat tento a jiné podobné spoleěensky nebezpeěné poř™ady.

Mgr. David Žofák – př™edseda oběanského sdružení pro práci s dě›tmi a mládeží – Naťe Řepy, PhDr. Zdena Veselá, Ing. Petr Boukal – vysokoťkolský pedagog

Zrdoj: diskuze chlapi.cz, David Žofák

Následuje kontakt na pově›ř™enou osobu a podpisové archy.

Že takováto aktivita skuteěně› má smysl, se můžete př™esvě›děit např™. : Za sex v reality show padly milionové pokuty.