Paradox registrovaného partnerství

Instituce rodiny je v souěasnosti vnímána jako vyprázdně›ný rituál a „moderní“ ělově›k jej odmítá. Ten papír př™ece nikdo nepotř™ebuje. Prý je výhodně›jťí jej nemít. Snad se uťetř™í ně›jaké peníze a hlavně› zachová svoboda. A dě›ti? Tuze drahá a ěasově› nároěná položka. A omezuje svobodu. Radťi si poř™ídíme nové auto.

Homosexuálové se naproti tomu právě› tohoto papíru mocně› dožadují. A jejich argumentace? Vě›rnost partnerovi, utvrzení svazku, výchova dě›tí…

Ptám se sám sebe, co nám sdě›luje tento paradox? Máme vůbec bojovat s lidmi, kterým t웾ko rozumíme? Nemě›li bychom svoji energii vě›novat k záchraně› základní a nepostradatelné instituce rodiny?

Advent – čas blázně›ní a chaosu?

Taky vám poslední dobou stále více př™ipadá advent jako nejhektičtě›jší období v roce? Uzávě›rky, odevzdávky, vše jakoby se mě›lo stihnout do Vánoc. Svě›t kolem se stává víc komerčním – období pro nákup dárků, př™ehršlého dodě›lání všech restů a v záplavě› chaosu, kulturních akcí a reklam nám ně›jak nezbývá čas k př™ípravě› na př™íchod Ježíše do našeho strdce (nicméně› na př™íchod tchýně› na večeř™i př™ipraveni jsme).

Př™esto – Vánoce jsou i v cíkrevní tradici drama. „Andě›lé s trumpetami ruší noční pokoj a budí pokojně› spící pastýř™e a ještě› cosi halasně› vykř™ikují o nebi a zemi, porušují požární př™edpisy svě›telnými efekty, a panu a paní Nazaretským do toho ještě› brečí novorozeně›…“

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena odě›ná sluncem, s mě›sícem pod nohama a s korunou dvanácti hvě›zd kolem hlavy. Ta žena byla tě›hotná a kř™iěela v bolestech, nebořĽ př™iťla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě› mě›l královskou korunu. Ocasem smetl tř™etinu hvě›zd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil př™ed ženu, aby pohltil její dítě›, jakmile se narodí. Ona porodila dítě›, syna, který má železnou berlou pást vťechny národy; ale dítě› bylo př™eneseno k Bohu a jeho trůnu… A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andě›lé se utkali s drakem. Drak i jeho andě›lé bojovali, ale nezvítě›zili, a nebylo již pro ně› místa na nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ěŽábel a satan, který svádě›l celý svě›t, byl svržen na zem a s ním i jeho andě›lé.
Zjevení 12,1 – 5.7-9

Drak v hně›vu vůěi té ženě› rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti tě›m, kdo zachovávají př™ikázání Boží a drží se svě›dectví Ježíťova.
Zjevení 12,17

Tak jakýpak klídek ;-)

Svatost

Pravá svatost vyžaduje obrácení celého člově›ka, promě›nu celé osobnosti. A požaduje promě›nu vašeho životního stylu bez ohledu na to, kde žijete nebo čím se živíte. To znamená vzdát se naší omezené př™edstavy o tom, čím můžeme být, a vstoupit do procesu př™ipodobně›ní se Kristu, př™ičemž se zároveň stáváme skutečně› sami sebou.

Richard Rohr: Proě být katolíkem.

Co mám s Pánem Bohem

Mám toho s Pánem Bohem mnoho a on se mnou taky. Abych si všechno, co s Pánem Bohem mám, nepopletl, rozdě›lil jsem si to pro jistotu do ně›kolika kapitol.

Server katolik.cz dnes zveř™ejnil krásný text známého básníka Jana Skácela s názvem Co mám s Pánem Bohem. Rozhodně› stojí za př™ečtení. Jinak Vám všem př™eji krásný Advent, tedy i krásné vykročení do nového kř™esťanského roku!

Pláě nad kř™esřĽanským umě›ním

Snad by se nechalo napsat: pláě nad rozlitým mlékem Vermeerovy dívky…

Kř™esřĽanské umě›ní bylo vždy tahounem Evropské kultury. Právě› v umě›ní můžeme zahlédnout náť obdiv ke stvoř™ení. Kř™esřĽanská díla se prolínají celou dva tisíce let dlouhou tradicí a to již od dob prvních kř™esřĽanů (mj. jesltipak víte, že první kř™esřĽané vůbec nezobrazovali kř™íž?). VždyřĽ i moderní hudba se vyvinula z gregoriánského chorálu a ve stř™edově›kých náboženských hrách má původ dneťní drama. I nejvě›tťí malíř™ská díla vznikla jako zakázky katolické církve. „Katolická moudrost oceňuje dobro nejen v Božím stvoř™ení, ale také v lidské tvoř™ivosti“ píťe v jedné knize Richard Rohr. Citát jsem si opsal, protože více než výstižně› vyjadř™uje, na co dnes jaksi zapomínáme.

Kř™esřĽanské umě›ní (výtvarné, architektura, hudba, drama) podně›covalo ve stř™edově›ku př™edstavivost. Ta lidem umožňovala zahlédnout i „realitu, která je neviditelná“. Neviditelnou realitu zprostř™edkovává i dneťní umě›lecká tvorba. Právě› př™idaná hodnota př™eci dě›lá z díla Umě›ní, které nás osloví (aniž víme ěím).

Dnes kř™esřĽané nemluví ke svě›tu prostř™ednictvím svého umě›ní. Situace je opaěná. Jakoby by kř™esřĽané ztratili dech a jejich vnímání se zastavilo u Sixitinské Madony. Nadáváme na souěasné umě›ní jako na „komerění“ a pohrdáme jím. A př™itom dostateěně› (kvalitně›) nereflektujeme tento stav. Souěasné umě›ní ani neznáme. Ba co víc – nesnažíme se ani na tyto vyjádř™ení dívat. My to neumíme. Kř™esřĽanské umě›ní (pokud jeťtě› ně›co, co se nechá nazvat kř™esřĽankým Umě›ním existuje) jenom tupě› opakuje tvorbu minulosti.

Nové je zatracováno. Vkus kř™esřĽanů, tolik vytř™íbený ve stř™edově›ku, je v kategorii průmě›ru masy. Církev (rozumě›j my) není tím mecenáťem umě›ní, kterým vždycky bývala. Dneťní tvorba je neinspirující, nepř™ekvapivá, libující si v umě›lé symbolice a jeťtě› umě›lejťí euforii. Církevní architektura je „levná“, bez nápadu a bez bezpř™ínosná. Nikdo neexperimentuje s novými vjemy a př™ísptupy (digitální umě›ní). Místo toho stále dokola studujeme to „staré“…

Co víc – my se umě›ní ani nezajímáme. Stali jsme se spotř™ebiteli, místo abychom hledali. Myslíme si, že ěím více nabereme, tím jsme bohatťí. Stáváme se sklady zkonzumovaných a zapomenutých informací. Nenecháme zkrátka naťim duťím ěas se tě›mi odpadky prohrabat a najít v nich skryté poklady. Proto jsme ztratili citlivost k umě›ní. Vycházíme z př™edpokladu, že „více je lépe“ a místo toho, abychom byli k umě›ní vnímaví, stáváme se jeho konzumenty.

„Každé mistrovské dílo umě›lec naplní svou vlastní duťí, se kterou se ta naťe vlastní může spojit jen tehdy, když s ní stráví ěas v kontemplaci a naváže s ní vztah. Co ale dě›láme my? Probíháme galerie a muzea, abychom stihli vidě›t vťe, co můžeme, aniž bychom si nechali ěas uvidě›t ně›co do hloubky. Hromadíme si doma konzumní umě›ní v plané nadě›ji, že tím, že toho budeme více vlastnit, ně›jak na tom budeme lépe. Jenže my se na vťechno, co máme, pak ani nepodíváme.“

Místo kř™esřĽanského umě›ní vznikla obrovská díra. Nedokážeme promlouvat umě›ním. Neumíme zprostř™edkovat radost z nadě›jné zvě›sti, její hloubku, důvě›rnost i krásu. Libujeme si v „hezkém“ a vě›ř™íme, že ne my, ale „ti ostatní“ jsou vedle. Jak jsme naivní!

Citace v uvozovkách vybrány z knihy Richarda Rohra „Proě být katolíkem“

Kř™esřĽanské spoleěenství

David Kř™eěek na „spolěu“ 5. listopadu př™eěetl seznam vlastností, které by spoleěenství kř™esřĽanské (katolické) mládeže mě›lo splňovat. Na spolěu jsem nebyl. Text pocházel nejspíť z Diecézního centra mládeže, protože jej získal na setkání animátorů (tj. lidé, kteř™í se mají angažovat př™i formování mládeže př™i farnostech a nejen tam). Téma spoleěenství mě› hodně› zajímá. Protože ho ěasto ř™eťím, text jsem si od Davida o první možné př™íležitosti vyžádal. David má vťak evidentně› moc práce a proto svoje zamyťlení nad spoleěenstvím zveř™ejňuji bez znalosti tohoto textu. Až se mi dostane do rukou, objeví se jistě› na tomto blogu.

Richar Rohr, ve své knížce Proě být katolíkem? (pozn. lepťí název by zně›l: Proě zůstat katolíkem) píťe: „V osamě›ní je t웾ké slyťet Pána, jak nás volá ke svatosti.“ Pravý kř™esřĽanský život je spoleěenský.

Nejedná se ani tak o spoleěenský život ve významu „úěastnit se mnoha spoleěenských akcí“, jako zájem o spoleěnost a př™ijímání odpově›dnosti za to, co se kolem nás dě›je. V antickém Řecku byla osoba, která nemě›la poně›tí o „spoleěném dobru“ a která žila jen pro sebe a nestarala se o dobro ostatních vnímána jako „mravní idiot“ (idios). Paradoxně› v naťí (i kř™esřĽanské) spoleěnosti je jedinec hromadící bohatství, slávu nebo výhody bez ohledu na to, co se stane s ostatními, pokládaný za finaněního, mediálního ěi jiného génia.

Zdá se, že katolíci dnes již nesdílejí svoje otázky a názory, tím spíž svoje obtíže a vítě›zství s ostatními tak, jak tomu bylo za fungování prvních kř™esřĽanských spoleěenství. Katolíci se spolu ani nemodlí, neětou a nestudují Písmo, spoleěně› neodpoěívají a vzájemně› se nepoznávají. Katolíci dnes již prakticky nežijí spoleěenství v pravém slova smyslu, př™estože si mnozí evidentně› myslí, že ano.

Na slova o spoleěenství nasloucháme individualistickýma uťima. Dokonce i naťe snaha ke spoleěenství je motivována př™edstavou o tom, „co je v ně›m pro m웓. Zajímáme se spíťe o prospě›ch spoleěenství pro nás samotné, než o př™ínos, jakým bychom mohli být pro ostatní. Ti, jejichž oěekávání se nenaplní, odejdou a hledají jiná místa, která by je uspokojila. Jenže spoleěenství není zábavná instituce a nepostará se ani o naťi slávu nebo úsp웻ný start životní kariéry (v podstatě› by tomu tak mohlo být, pokud bychom spoleěenství takto nevnímali).

Jenže spása není pro individuum. Richar Rohr v již zmíně›né publikaci nazývá takový katolicismus Nekatolickým katolicismem. Nekatoliětí katolíci nemají smysl pro spoleěenství. Jsou př™evážně› individualisty, tak jako vě›tťina lidí moderní doby. Myslí nejprve na sebe a teprve pak na druhé. Nejednají na prvním místě› ze starosti o obecné dobro. A když už vyhledávají spoleěenství, nejěastě›ji se ptají, co tím získají sami pro sebe, co jim spoleěenství dá. Chtě›jí mít výhody spoleěenství bez toho, aby oni sami byli pro ně›j prosp웻ní. Vedou izolované životy a nezajímají se o osamě›lost ostatních.

Jistě›. Je t웾ké poznat, na které straně› ř™eky se právě› nacházíme. Možná vě›tťina z nás bojuje s proudem ně›kde uprostř™ed. V euforii zážitku spoleěenství ěasto jednoduťe zapomínáme, jak destruktivně› můžou naťe „hluboké duchovní zážitky“ působit na svě›t kolem nás, hlavně› na př™átele, rodiěe a kamarády. Zamě›ňujeme svě›t spoleěenství a př™átelství. Pro nové duchovní zážitky a zkuťenosti zanedbáváme vlastní př™átele, lidé, kteř™í nám byli oporou a zdrojem př™estáváme potkávat. Zanecháváme je ve stavu opuťtě›nosti.

Tou př™íěinou může být právě› spoleěenství. Když vě›tťinu tvoř™í kř™esřĽané, vě›tťinový pohled se zdá být pohledem kř™esřĽanským. Protože je sebeospravedlňující, nikdo se neptá, zda to je opravdu pohled Kristův. A „Božím dílem“ se v důsledku nechá obhájit ledacos.

Nemůžeme př™ece žít podle standartu spoleěnosti a ř™íkat tomu žít kř™esřĽansky.