Mám dost třetího tisíciletí

Často mi chodí od kamarádů různé humorné fotografie či texty. Většinou se pousměju a rovnou mažu. Ale tento email mě fakt dostal.

Pozn. Člověk se většinou směje tomu, v čem se sám pozná. ;-)

###Mám dost třetího tisíciletí protože:

1) se pokouĹĄĂ­m zadat svĂŠ heslo i na mikrovlnou troubu.

2) ptĂĄm se svĂ˝ch kolegĂš vedle u stolu e-mailem, zda majĂ­ chuĹĽ jĂ­t na pivo a oni odpovĂ­ e-mailem ‚O.K. Dej mi jeĹĄtě pět minut.

3) mám 15 různých telefonních čísel, abych se dovolal svojí tříčlenné rodině.

4) denně v práci hovořím s lidmi z jiného kontinentu, ale ještě jsem si letos nepopovídal(a) se svým sousedem.

5) si koupím nový počítač a za týden je zastaralý.

6) důvod, proč ztrácím kontakt se svými přáteli je, že ovládám jejich e-mailové adresy.

7) jiĹž neznĂĄm tarif za poĹĄtovnĂ­ znĂĄmku.

8) většinu vtipů, které znám, jsem četl(a) v e-mailech.

9) uvádím jméno firmy, když jsem večer doma a zvednu telefon.

10) z domova se pokouším volat přes nulu.

11) jdu do prĂĄce za tmy a za tmy se vracĂ­m domĹŻ.

12) mĂ­ rodiče o mně říkajĂ­: ‚pracuje s počítačem‘.

13) čtu si tento článek a neustále přikyvuji.

14) právě přemýšlím, komu můžu tuto zprávu dále poslat.

UĹž nepřemýťlĂ­m. Prostě jsem zadal(a) VaĹĄe adresy…
a o tom to je….

Note: Respekt

ěŒtu Reflex s Respektem

Tedy ne že bych mě›l respekt k ěasopisu Relex, jedná se o dvě› periodika, která v knihovně› vyhledávám (krom odborného tisku a Literárních novin). Každopádně› ta dvojsmyslnost mě› zaujala.

Petice Reality Show

Fenomén reality show je na denním opoř™ádku rozliěných druhů médií a plete se snad do vťech oborů lidské práce. Slovní spojení „Reality Show“ dnes můžete najít i v ěláncích o hnojení obilovin. Musím se př™iznat- vidě›l jsem tř™i díly VyVolených. Prima udě›lala velký kus práce. Poř™ad působí profesionálně› a př™itom klasickým „Primáckým“ dojmem – tj. př™átelským, nenabubř™elým a domáckým. Oproti BigBrother televize Nova si cením výkonů Terezy Pergnerové, jejího př™átelského př™ístupu k sout웾ícím (o způsobu jejich výbě›ru diváky nemluvě›). Prima př™edstavila sluťný kompromis svě›tového poř™adu s ěeským př™ístupem.

Nemůžu (a nechci) dlouze komentovat dě›ní „ve vile“ – nejen proto, že poř™ad nesleduji. Show mě› totiž ani nebaví: vyžaduje hodnou dávku pozorovacího talentu na ty nejmenťí gesta (nemám), pamatováka na jména a tvář™e (to už vůbec ne), orientaci v typologii osobnosti, psychologii vztahů… zkrátka př™ed televizí působím dojmem zarytého asociála, protože nevím „že Regina s Tinou př™eci nemluví a Saťa není upř™ímnej“. Vpravdě› vě›tťí reality show zažívám např™íklad př™i jízdě› vlakem s ěŒeskými drahami, nebo uháně›ní na př™ednáťku od sedmé hodiny ranní.

Př™esto fenomén Reality Show je nesmírně› zajímavé téma a sledováním př™ístupu médií ěi lidí k ně›mu lze lecco pochytit a lecěemu se př™iuěit. ZlváťřĽ, když se tématu chopí odborníci na média, sociologové, psychologové nebo filosofové. Mám radost z toho, že i kř™esřĽané nezůstávájí stranou debat a nebojí se podniknout kroky hájícíc naťe př™esvě›děení. V emailové diskuzi se tak např™íklad objevila petice s obsahem, ke kterému se můžu smě›le př™ipojit.

PRIMA TV (nebo TV NOVA)
Na Žertvách 24/132
180 00 Praha 8 – Libeň

pro: generálního ř™editele televize PRIMA

Praha, 16. zář™í 2005

Pane ř™editeli,

př™i každém televizním vysílání mají jeho tvůrci vždy zároveň na mysli, jaký bude mít daný program dopad na veř™ejnost. Váť poř™ad VyVolení pro získání sledovanosti a tedy také finaněních prostř™edků (což je snaha pochopitelná) vťak opomíjí nejen hranice mravnosti, ale i základní lidské sluťnosti.

Podle naťich zkuťeností s mládeží víme, že jejich myťlení je tvárné, ěasto rozporuplné, nezralé, a proto také lehce zneužitelné. Velmi záleží na tom, s kým a s ěím se v tomto období života setkají. Proto si také myslíme, že právě› podobný typ poř™adů může z mladých lidí vychovat osoby, s kterými bychom ani my sami nechtě›li spoleěně› žít v budoucnu pod jednou stř™echou.

To, co se v tomto poř™adu dneťní mládež může př™iuěit, jsou podle nás pro naťi spoleěnost skuteěnosti více než alarmující – uěí se zde:

– sledovat soukromou a nedotknutelnou zónu druhého neznámého ělově›ka
– zdání vťemocnosti toho, kdo může rozhodovat o osudu druhých lidí
– virtuálně› zažívat emoce jiných na úkor vlastního citového života
– hlavně› využívat nejzákladně›jťích potř™eb ělově›ka pro svůj vlastní prospě›ch
– že to důležité není ono uvnitř™ ale spíťe to, co je vidě›t (co nejvě›tťím poětem lidí)
– fyzické i duťevní pornografii, která odhaluje sebe druhému ne pro porozumě›ní, souzně›ní př™íp. pro ř™eťení problému, ale pro peníze
– vyhledávat a pozorovat erotické a pohlavní úkony neznámých lidí on-line a tím je nebezpeěně› př™ibližuje k hranici sexuální abnormality

Z tě›chto důvodů Vás žádáme, abyste př™estali vysílat tento a jiné podobné spoleěensky nebezpeěné poř™ady.

Mgr. David Žofák – př™edseda oběanského sdružení pro práci s dě›tmi a mládeží – Naťe Řepy, PhDr. Zdena Veselá, Ing. Petr Boukal – vysokoťkolský pedagog

Zrdoj: diskuze chlapi.cz, David Žofák

Následuje kontakt na pově›ř™enou osobu a podpisové archy.

Že takováto aktivita skuteěně› má smysl, se můžete př™esvě›děit např™. : Za sex v reality show padly milionové pokuty.

Junácký humor

Vlěata táboř™í u rybníka. Je veěer a komář™i ťtípou jako pominutí.
Vlěe Pískle spatř™í svatojánskou muťku, zaěne se zuř™ivě› oháně›t a kř™iěí:
„Kluci pozor! Ty potvory – komář™i si na nás vzali i baterky!“

Zapletal a jeho encyklopedie her

Dnes jsem si v knihkupectví koupil dvě› knížky: Hry v př™írodě› a Hry ve mě›stě› a na vsi každou za 30 Kě! Pokud máte o tyto jedineěné encyklopedie her zájem, uháně›jte do obchodů, protože se jedná o výprodej. Tuto skautskou klasiku prostě› musíte mít doma! A kam? Do knihkupectví kanzelsberger. (ale vidě›l jsem tuto nabídku i v levných knihách).

Mimo jiné, ně›kde jsem ěetl zajímavý citát od M. Zapletala, který ř™íká, že vě›tťina dobrých oddílů vznikla z naťtvání jeho ělenů, že takhle to u nich už nejde a musíme to změ›nit. Že by urěitá míra nespokojenosti byla př™eci jen př™ínosem? Odpově›ě by vťak stála za dalťí př™íspvě›vek.

Rumunsko – Banát II.

Pokraěování v seriálu týkajícícho se výletování po Rumunsku.

###ěŒeské vesnice v Banátu

##Trocha z historie vesnic

Osídlení oblasti Banátu ěŒechy má př™ekvapivě› vtipný podtext. Celkem se jednalo o dvě› vlny. První zař™ídil jakýsi podnikatel jménem Magyarly, původem z Oravice. Tento podnikatel se dř™evem do oblasti svými sliby nalákal ně›kolik desítek ěeských rodin. Takto byla v roce 1823 založena první vesnice: Sv. Alžbě›ta (Elisabethfield) a v letech 1824-1825 Sv. Helena. Elisabethfield pozdě›ji kvůli nedostatku vody zanikla. Magyarly nesplnil svoje sliby a osadníci se v nouzi př™ihlásili do svazku vojenských pohraniěníků.

Druhá vlna př™ichází v letech 1827 – 1828 byla organizována vojenskými úř™ady, které takto př™iťli k pracovníkům pro službu na neobydleném území. V této době› byly založeny dalťí ěeské vesnice: Bigär (Bígr), Eibenthal, Ravensa (Rovensko), Sumita (ř umice) a nejvě›tťí z ěeských vesnic Gärnic (Gernik).

ěŒaťi v Banátu pocházejí nejěasě›ji z Plzeňska. Nebo alespoň my jsme nejěastě›ji potkávali obyvatele, kteř™í se ptali na Plzeň. Dle průvodce zde žijí bývalí obyvatelé (dle poětu): Pardubicka, Královehradecka, Chrudimska, Jaromě›ř™ska, Domažlicka, Klatovska, okolí Prahy, ale i Kolínska a Kutnohorska.

Podrobně›jťí informace o historii Banátu jsou k dispozici na adrese: http://banat.web.worldonline.cz.

###Proě jezdit do Banátu místo k moř™i
Z popisu Banátska je více než jasné, že př™i dovolené, strávené putováním po Banátu zažijtete trochu jiný druh zážitků než u italského moř™e. Kdo vťak v tě›chto oblastech aspoň chvilku pobyl na Banát nedá dopustit a nad válením u moř™e bude ohrnovat nos.

V prvé ř™adě› jde o neobyěejný zážitek z př™átelského prostř™edí, kde se „zastavil ěas“. Př™estože obyvatelé ěeských vesnic v Rumusnku žijí ve zpoždě›ní ťedesáti let, nelze je považovat za nikterak primitivní a zaostalé. Po pár hodinách pozorování si vťimnete, jak prostí lidé dokázali zachovat právě› to, co naťe př™ejímání a amerikanizování zcela pohltilo: kolektivní soužití, pomoc, ochotu, radost ze života, bezstarostnost, samostatnost, prostotu nebo nezávislost na zdrojích. Tento druh MOUDROSTI lze jenom závidě›t a mít tedy k tě›mto lidem respekt a úctu.

V druhé ř™adě› (již zmiňované) jde o neobyěejně› „zážitkové“, tedy emocionální chvíle v nedotěeném prostř™edí, př™átelské atmosféř™e, nádherné př™írodě›. Samozř™ejmě› musíte srazit ze svých nároků „rajských letovisek“ na pobř™eží Stř™edozemního moř™e. Vesnice mají např™íklad velký problém s odpady, kdy pro nás samozř™ejmé svozy nefungují a vě›tťina odpadu koněí na louce. To je znát právě› v zastavě›ných oblastech. Nicméně› jak vyjdete z vesnice, naskytne se vám pohled na úchvatná a odpadky nedotěená panoramata pastvin, kopců a polních cestiěek.

Jak jsem již zmínil, obyvatelé Banátu jsou nesmírně› př™ívě›tiví a pohostinní. Nabídnout hostům dobré jídlo, pití a nocleh zde patř™í k povinnostem. Pokud budete mít př™íležitost jí využít, mě›jte na pamě›ti, kolik práce a úsilí za ni obyvatelé musejí vynaložit.

V poslední ř™adě› bych rád zmínil smutnou skuteěnost, pro kterou opravdu stojí za to se do Banátu neprodleně› vydat: vesnice rychle vymírají. Jak si nám místní post웾ovali, mladá generace se z pochopitelných důvodů stě›huje do mě›st a i př™es pomoc ěŒlově›ka v tísni (např™. uěitelé z ěŒech) budete potkávat př™evážně› staré obyvatele. V lepťím př™ípadě› se bě›hem deseti, patnácti let z vesnic stane skanzen ěi specifická rekreaění místa, pravdě›podobně› vťak zaniknou úplně›.

Hodnota modlitby

Ptal jsem se – a žádná odpově›ď nebyla dostatečná.
Ȍetl jsem – a žádná knížka mě› nenaplňovala.
Díval jsem se – a nic nebylo k rozpoznání.
Poslouchal jsem – a slyšel jsem jen části.
Modlil jsem se – a srdce se mi otevř™elo celku.