Skautská lilie a veř™ejnost

Ke skautům se hlásí mnoho mladých i starých a to hlavně› na skautských akcích ;-) Na veř™ejnosti je tomu trochu jinak. Snad nikdo se za skautování nestydí, nicméně› málokdo je na skauty hrdý natolik, aby se k nim veř™ejně› hlásil jaksi sám od sebe. Zajímavé. Za ostatní koníěky se nestydíme. Jezdíte na snowboardu? Tak to př™eci musí vě›dě›t celá ťkola! Nevím do jaké míry je snowboarding celostným programem (a neodvažuji se ho snižovat), odvážím se vťak tvrdit, že se skautingu nerovná ani po paty. Skauti př™eci na snowboardu jezdí taky a př™itom dě›lají mnoho dalťích skvě›lých vě›cí. Nejsou to žádná párátka. Veř™ejnost nás tak bohužel nevnímá a skauty bere jako archaické „zálesáky“ nebo laskavé kluky ve stylu Rychlých ťípů. Jenže Mirek Duťín by se jistě› snowboardu nebál.

Minulý víkend jsem si na bágl pově›sil náťivku s lilií a domovenkou Kosteleckého skautského stř™ediska. Ani byste nevě›ř™ili, jak obrovským krokem taková maliěkost je. Nejen že každý vidí k ěemu se hlásíte (a jak jsem uvedl na zaěátku – ne každý má o skautingu jasnou př™edstavu). Vám vťak hold nezbývá nic jiného, než se jako skaut chovat. Odhodit ranní chmury a nálady, být ochotný a veselý a vůbec: s lilií na báglu se zkrátka musíte víc snažit. Stane se takovým vaťim externím svě›domím.

Zajímavé a neěekané byly reakce lidí kolem. Navíc – svě›t jako by se promě›nil. Lidé, obzvláťtě› dř™íve nevrlí starci, k vám zaěnou najednou být př™ívě›tiví, z niěeho nic si s vámi zaěnou bě›hem jízdy v autobuse povídat a vzpomínat na svá zaťlá léta ve skautském hnutí. Dokonce mě› jedna paní, vida, že stojím dlouhou frontu se tř™ema rohlíkama a ěokoládovou tyěinkou v ruce mermomocí chtě›la pustit př™ed sebe. Skautská lilie je prostě› super.